Societat

El Govern posa en marxa una campanya de publicitat per potenciar l’FP i arribar a la mitjana europea en la modalitat dual al 2022

L’objectiu és millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la formació professional inicial, incloent la modalitat dual, i de la contínua i l’ocupacional al llarg de la vida

La campanya “Un gir de 174 graus”, està adreçada principalment a estudiants, treballadors, empreses, a famílies i a la societat en general. S’ha posat en marxa aquest dilluns

La Generalitat ha posat en marxa aquesta setmana la campanya de publicitat Un gir de 174 graus, que té per objectiu millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la Formació Professional Inicial, incloent-hi la modalitat dual; la Formació Professional per a l’Ocupació de les persones aturades i la Formació Professional Contínua. D’aquesta manera, el Govern fa una aposta clara per potenciar aquests estudis i aconseguir una major implicació i coresponsabilitat de tots els agents socials i econòmics vinculats, especialment en l’FP dual.

“Un gir de 174” graus vol transmetre que l’FP és una opció de qualitat, flexible i innovadora, que permet la formació al llarg de la vida, essent la millor via per adaptar-se a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral. La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de les professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector, alhora que permet l’actualització professional permanent.

Arribar a la mitjana europea en la modalitat dual

Un dels principals objectius de la campanya és arribar a la mitjana europea en implantació de l’FP dual de cara al 2022, xifra que suposaria el 30% sobre el total dels alumnes de segon curs, en modalitat dual; el curs passat la xifra d’implantació va ser del 18,4%. Actualment s’està treballant per implementar al primer curs del 2020-2021 la reestructuració del model curricular de tots els cicles formatius, fet que facilitarà aquest creixement. En aquest sentit, ja s’ha elaborat un document base sobre les característiques generals del currículum d’FP.

Un altre dels eixos d’aquesta actuació és posar l’accent en la formació al llarg de la vida laboral, un concepte que compromet tant a les persones treballadores com a les empreses, ja que així ho exigeix l’actual mercat de treball, marcat per la globalització, la innovació tecnològica i els canvis organitzatius. La formació professional dona eines per afrontar amb garanties aquest escenari.

En aquest sentit, cal destacar algunes xifres, com ara les prop de 7.000 accions formatives que es van organitzar per a persones treballadores el 2018 de 820 especialitats diferents i de les quals s’han beneficiat gairebé 108.000 treballadors i treballadores.

Campanya adreçada a tots els públics

La campanya, que s’ha presentat i s’ha posat en marxa aquest dilluns passat en mitjans de comunicació, publicitat exterior i xarxes socials, agrupa en diferents creativitats totes les variants de l’FP (inicial, dual, contínua i ocupacional) i s’adreça tant a alumnes, persones en situació d’atur, persones que poden tenir interès en fer un reciclatge formatiu, a l’empresa per fer veure els avantatges de la seva implicació en l’FP i també al conjunt de les famílies i de la societat. La campanya s’ha fet amb actors reals -street casting- per dotar-la de més veracitat, entre els quals hi ha estudiants de dos centres d’FP de Barcelona (l’Escola del Treball i la Mercè).

Cal destacar també la funció social de la campanya, que vol promoure aquelles famílies professionals que més necessita el mercat laboral i al mateix temps, situant a dones en aquelles professions més masculinitzades i a homes en sectors feminitzats, com el de serveis i atenció a les persones.

Pel que fa al lema “Un gir de 174 graus”, respon al nombre de titulacions que actualment ofereix la formació professional inicial, que de manera metafòrica s’aproxima a l’expressió de fer un gir de 180 graus, per transmetre que a través de l’FP es pot dur a terme un canvi rellevant a la vida.

Increment de l’oferta en FP

El Departament d’Educació ha incrementat aquest curs l’oferta de formació professional amb 106 grups nous, 55 grups en FP -22 cicles de grau mitjà i 33 de grau superior- i 51 en altres ensenyaments professionalitzadors. De cara al curs 2020-2021 també està previst incrementar l’oferta pública d’FP amb 105 grups nous. No obstant, el Departament té com a objectiu en acabar la legislatura al 2022 superar l’oferta del 60% en FP dins dels estudis postobligatoris –actualment del 51%-. De fet, l’FP és una aposta política en els països més avançats i que menys han patit la crisi socioeconòmica dels darrers anys.

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. D’aquests títols, 37 són adaptacions curriculars que s’adeqüen a les noves necessitats dels empresaris i del territori, per poder ajustar-se a les demandes del mercat. Dels 174, un total de 72 són de tècnics en cicles formatius de grau mitjà i 102 condueixen a l’obtenció del títol de tècnic superior.

A més, es tracta d’una oferta de gran accessibilitat i connexió amb altres etapes educatives. Un cop acabada l’ESO, es pot cursar un grau mitjà. I, amb el títol de grau mitjà o amb el batxillerat, es pot accedir a un grau superior. També es pot arribar a l’FP a través d’una prova d’accés. Així mateix, alguns treballadors s’hi poden incorporar, per exemple, a través de convenis amb empreses.

Formació contínua i ocupacional

La formació professional també està al servei de els persones treballadores, tant les que estan en actiu, com les aturades. Els organismes encarregats d’aquesta tasca son, per una banda el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) encarregat de la Formació Professional per a l’Ocupació adreçada a persones en situació d’atur, i per l’altra el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, organisme integrat per la Generalitat a través del Departament de Treball, Afers Social i Famílies i per les organitzacions sindicals i empresarials, que s’encarrega de la formació professional contínua, adreçada a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest any 35 milions d’euros a programes de formació del que es beneficiaran 120.000 persones treballadores. Aquests programes estan orientats a la millora de competències professionals i a l’obtenció de certificats de professionalitat, d’acord amb les necessitats dels sectors productius catalans. Les formacions són tant de tipus transversal –idiomes, eines tecnològiques, seguretat laboral, entre altres- com sectorial –metall, agroalimentària, comerç, química, etcètera.

La Formació Professional per a l’Ocupació és el conjunt d’accions formatives en l’àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral a través de la consecució i el perfeccionament de les competències. Els darrers tres anys, el SOC ha invertit més de 210 milions d’euros a formar unes 100.000 persones aturades, sobretot en administració i gestió, comerç i màrqueting, serveis socioculturals i a la comunitat. Les dades ens diuen que un 55% de les persones beneficiàries són dones. En relació a l’edat, els joves representen un 28% i els més grans de 45 anys el 32% respecte del total dels participants. El 55% són aturats de curta durada. El 2018 s’ha incrementat un 12% el nombre de beneficiaris de la FP per a l’Ocupació respecte a l’any anterior.

Si posem el focus en la inserció laboral, veiem que passats 6 mesos més del 50% de les persones que han passat per un curs troben feina, i passat un any gairebé el 70% han estat contractades o s’han donat d’alta com autònoms.

Així mateix, les dades d’avaluació de la formació contínua mostren que el 90% de les persones participants declaren que la formació els ha permès adquirir noves habilitats o capacitats aplicables al lloc de treball i que aquestes afavoreixen el manteniment del lloc de treball i/o la mobilitat laboral.

Orientació per a l’alumnat d’FP

Per facilitar que totes les persones facin el seu recorregut professional, el Departament d’Educació obre diferents possibilitats d’itineraris formatius i de passarel·les entre ells. En aquest sentit, és fonamental la informació, l’orientació, l’assessorament i l’acompanyament a les persones al llarg de la seva vida. És per això, que s’han impulsat les xarxes de treball del programa OrientaFP entre els centres educatius.

Aquesta actuació té un doble objectiu. El primer és ajudar a l’alumnat a encarar les dificultats específiques en les transicions educatives, i en especial als cicles formatius de grau mitjà; es tracta doncs d’acompanyar-los en el pas cap a la nova cultura d’aprenentatge que suposa l’FP i, a la vegada, en la transició implícita cap al món professional. I, el segon, impulsar un aprenentatge professional significatiu i basat en metodologies centrades en l’alumnat, per millorar la motivació, compromís, satisfacció, fidelització, resultats i projecció de la seva carrera formativa.

Avaluació i acreditació de competències professionals

La Generalitat convoca periòdicament procediments d’avaluació de competències professionals, que permeten reconèixer i acreditar les competències adquirides al llarg de la vida laboral, mitjançant la feina desenvolupada als llocs de treball o bé en processos de formació. Les persones que hi participen poden aconseguir una certificació de les seves competències que els pot servir per arribar a obtenir, amb els complements de formació que s’escaiguin, un títol de formació professional, un certificat de professionalitat o totes dues coses. Amb aquest procediment es vol estimular els participants perquè prossegueixin la seva formació

El procediment consta de tres etapes –assessorament, avaluació i acreditació de la competència– que suposen, en general, cinc sessions presencials per persona. Durant l’etapa d’assessorament, s’acompanya els candidats per identificar les unitats de competència relacionades amb el seu historial. En la d’avaluació, es comprova la competència professional del candidat. I, en la d’acreditació, es du a terme la certificació oficial de la unitat de competència avaluada positivament, fet que implica l’expedició i el registre d’aquesta unitat de competència. El participant també rep un informe d’orientació i proposta d’itinerari formatiu.

Millora del rendiment acadèmic de l’alumnat

Educació ha posat en marxa el Pla de millora dels rendiments acadèmics i de la fidelització de l’alumnat en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. L’objectiu és que al final de la legislatura, en relació als cicles formatius de grau mitjà, que tenen més marge de millora, s’arribi a un índex de rendiment acadèmic del 75% -percentatge que aprova tots els mòduls del curs on estan matriculats- i a un índex de fidelització de l’alumnat del 80% -percentatge que comença i acaba el curs en què s’han matriculat-. Les dades de grau mitjà del curs 2018-2019 són un 49% en rendiment acadèmic i un 62% e n fidelització.

Aquest Pla preveu les següents actuacions: per a millorar la fidelització de l’alumnat, s’implementa la tutoria de forma obligatòria a l’FP –fins el curs actual no ho era-, tant la personalitzada com la grupal, i, per a incrementar la motivació de l’alumnat i els rendiments acadèmics, s’implementa la metodologia de treball per projectes. També s’establiran accions d’orientació específiques adreçades a l’alumnat de 4t d’ESO per ajudar a fer el trànsit a l’educació post-obligatòria.

Per donar suport al Pla de millora dels rendiments acadèmics, s’ha habilitat una partida econòmica de 1.128.296 euros, destinada a la formació permanent del professorat, que s’estendrà fins al proper curs 2020-2021. Algunes de les formacions que s’estan impartint són sobre el programa dels tutors de grup d’FP, l’aprenentatge col·laboratiu basat en projectes, el programa d’FP dual, l’acreditació de competències professionals o el programa d’innovació i transferència de coneixements.

Afavorir l’equitat de gènere

Un dels objectius de la campanya és afavorir l’equitat de gènere en l’alumnat que cursa aquests estudis professionalitzadors. En aquest sentit, el Departament d’Educació, tal com va anunciar el passat mes d’octubre, a partir d’aquest curs bonificarà la matriculació de dones en els cicles de formatius de grau superior vinculats al sector industrial. De cara al curs vinent, està treballant per incrementar aquesta possibilitat en altres sectors en què es produeixi disparitat de gènere i demanda laboral, com és el cas del sector industrial.

Per la seva banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa mesures d’igualtat amb la priorització de determinats col·lectius, entre ells les dones, i l’impuls de plans concrets adreçats a garantir aquesta igualtat.

Implicació de l’empresa

Un altre dels reptes de la campanya és impulsar la implicació i coresponsabilitat dels agents socials i econòmics, especialment de les empreses, per tal que s’acullin a l’opció de cursar l’FP dual. Per això és important donar a conèixer quins beneficis té la modalitat dual i explicar el procés per accedir-hi. L’objectiu final és adequar la formació dels treballadors a les necessitats de les empreses per tal de poder millorar la cohesió social, el desenvolupament territorial, els sectors econòmics i en conseqüència el global de l’economia catalana.

Així mateix, també ho és millorar la participació de les empreses i entitats col·laboradores, que coparticipen en la formació de l’alumnat. Es tracta de relacionar el mòdul professional de Síntesi (grau mitjà) o de Projecte (grau superior) amb l’activitat de formació pràctica que es desenvolupa en l’empresa. Per tant, el tutor d’empresa i el tutor del centre treballen conjuntament en la direcció d’aquest projecte. Aquesta actuació es pot fer a través de la modalitat d’FP dual, o bé, del mòdul professional de la Formació en centres de treball (FCT).

Alhora, la sensibilització de l’empresa ha d’incidir directament en la participació d’aquesta en la detecció de necessitats formatives, el disseny de la futura oferta i la col·laboració en la realització de pràctiques professionals no laborals dels Certificats de Professionalitat.

FP integrada

El desplegament de la Llei d’FP és un dels encàrrecs que té la Generalitat. De fet, ja s’han engegat algunes iniciatives en col·laboració entre els departaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Família. La primera és el Pla pilot d’oferta formativa compartida que s’està duent a terme a l’Alt Empordà, la Garrotxa, La Selva i la Ribera d’Ebre. Es fa en centres públics d’FP, on s’hi imparteix la formació per a l’obtenció de Certificats de professionalitat emesos pel Departament de Treball.

En segon lloc, el Pla pilot d’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral, que consisteix en què els treballadors i treballadores que facin el procés d’acreditació obtindran el reconeixement de mòduls professionals d’un títol d’FP, així com el reconeixement de les unitats de competència d’un Certificat de professionalitat. I, en darrer lloc, la posada en marxa del Centre de Recerca, Innovació i Transferència (CRIT), amb la participació de diferents centres públics d’FP, de l’àmbit laboral i educatiu, i empreses de Tarragona.

El Govern també té previst regular un nou tipus de centres d’FP –coneguts com a centres d’FP integrada- quan es posi en funcionament l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Aquests oferiran: serveis de formació -del sistema educatiu, certificats de professionalitat de la formació per l’ocupació i formació contínua-, serveis d’orientació i d’acreditació, i una carta de serveis completament adequada a les necessitats de les empreses.

Lluita contra l’atur

Amb aquesta campanya també es vol contribuir a la lluita contra l’atur. L’FP és una opció idònia per als joves, atès que els prepara adequadament per inserir-se amb avantatge al món laboral. De fet, per cinquè any consecutiu, l’Estudi d’inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2018, elaborat a partir de l’enquesta als graduats d’FP entre els sis i els nou mesos d’haver-se graduat indica que creix la xifra d’inserció laboral de les persones graduades en ensenyaments professionals. Un altra conclusió extreta del mateix estudi és que només el 9% dels graduats en FP estan aturats i busquen feina. Mentre, el mateix trimestre, la taxa d’atur juvenil a Catalunya en la franja d’edat de 16 a 19 anys era del 49,3% i en la franja d’edat de 20 a 24 anys, del 25,2%.

Segons aquest estudi, la inserció laboral dels graduats en FP dual és del 50% en el grau mitjà i del 73% en el grau superior, la continuïtat formativa del 63% en el grau mitjà i del 36% en el grau superior, menys del 7% busquen feina (6,8% al grau mitjà i 6,4% al grau superior). Així mateix, s’observa que aquests graduats, que durant l’FP han compaginat formació als centres educatius i als centres de treball, estan més predisposats que els seus companys de promoció a seguir formant-se un cop s’han inserit laboralment.

Espai web específic

Tota la informació sobre els estudis de formació professional (inicial, ocupacional i contínua, incloent-hi la modalitat dual), està disponible a l’espai web fp.gencat.cat

Aquesta campanya està en part finançada pel Ministerio de Educación y Formación Profesional amb el Fons Social Europeu.Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.

El Consell Interterritorial de Salut aprova les mesures de Sanitat sense el suport de Madrid

Madrid

Cicle de xerrades del MAP de Ripoll

Ripoll

La CAM trenca ara l’acord amb Sanitat i demana no restringir tot Madrid

Madrid
Patrimoni

Una altra peça del puzle volcànic olotí

OLOT

El Govern prorroga 15 dies més les restriccions a Girona, Salt, Barcelona i rodalia i alguns municipis de la Noguera

barcelona

Salut descarta aixecar l’obligació de mascareta a Primària perquè la situació no ha canviat

barcelona

Pugen a 1.201 els grups escolars confinats per un positiu, 57 més

barcelona

Sanitat proposa confinar Madrid i 10 ciutats més d’aquesta comunitat

madrid

Catalunya declara 62 nous casos positius confirmats per PCR i 14 morts

barcelona